Find our locations in the map

 
 

R&D Center, ECU production plant

Bosch Automotive Products (Suzhou) Co., Ltd.

126 Su Hong Xi Road, Suzhou, Jiangsu

215021, P. R. China

Motor production plant

Bosch (Ningbo) Electric Motor Co., Ltd.

29 Xing Ci Yi Road, Hangzhou Bay New Zone, Cixi, Ningbo, Zhejiang

315336, P. R. China